Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Kącik Dyrektora

 

Dyrektor przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy przedszkola

 

 

Ewaluacja problemowa

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ - pobierz

Statut Przedszkola

Statut - pobierz

Podstawa programowa

Podstawa programowa - pobierz

Rekrutacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W RABCE ZDROJU

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUBLICZNYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZYSZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE RABKA-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zapisy do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego odbywają się w dniach 02.03.2020 r. - 13.03.2020 r.

Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w przedszkolach, szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego w godzinach podanych przez dyrektora przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego.

Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, określając w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

W przypadku kontynuacji edukacji przedszkolnej przez dziecko w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego rodzic (opiekun prawny) składa u dyrektora DEKLARACJE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w terminie do dnia 01.03.2020 r.

Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021:

L.p.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1.

Przyjmowanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego.

24.02.2020 r.-01.03.2020 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

02.03.2020 r.-13.03.2020 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

16.03.2020 r.-l8.03.2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20.03.2020 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

23.03.2020 r.-27.03.2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.03.2020 r.

7.

Pisemne wskazanie przez Burmistrza rodzicom dziecka nieprzyjętego, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

do 10.04.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego na podstawie regulaminu rekrutacyjnego. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego.

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego.

2.Naborem na rok szkolny 2020/2021 objęte są:

a) Dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2014, 2015, 2016, 2017),

b) Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

3. Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

5. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, a na liście rezerwowej nie będzie dzieci oczekujących i spełniających kryteria do przyjęcia, określone w niniejszych zasadach rekrutacji.

6. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic (opiekun prawny) składa jedynie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (Załącznik Nr 1), czyli od dnia 24.02.2020 r. do dnia 01.03.2020 r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego od dnia 01.09.2020 r.

7. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego. We wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego określa się kolejność wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych(Załącznik Nr 2). Do wniosku dołącza się 2 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

KRYTERIA REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,
PUBLICZNYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH, PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

8. Do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Rabka-Zdrój.

9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w punkcie 8, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

L.p.

Kryteria ustawowe-mają jednakową wartość

1)

Wielodzietność kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci)

2)

Niepełnosprawność kandydata

3)

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4)

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5)

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

7)

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (zgodnie z Uchwałą Nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 2316 z dnia 3 kwietnia 2017 r.)

L.p.

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Liczba punktów

1)

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

51

2)

Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących/ wykonujących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą/ studiujących lub uczących się w systemie dziennym albo kandydat, którego jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje/wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą/studiuje lub uczy się w systemie dziennym albo kandydat pracującego/wykonującego rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą/studiującego lub uczącego się w systemie dziennym rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego kandydata

14

3)

Kandydat, którego adres zamieszkania mieści się najbliżej siedziby danego publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

17

4)

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, a także do publicznej szkoły podstawowej, przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny.

14

5)

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

5

III ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

11. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Rabka-Zdrój mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rabka-Zdrój, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z powyższymi zasadami, Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego.

12. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Rabka- Zdrój przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ

KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

13. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/rodziców (opiekuna prawnego/opiekunów prawnych) stosownych dokumentów.

DOKUMENTY - KRYTERIUM I ETAPU:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Załącznik Nr 3),

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem/opiekunem prawnym (Załącznik Nr 4).

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczonej przez dyrektora, u którego składany jest wniosek (pod warunkiem, że rodzic/prawny opiekun okazał oryginał do wglądu przy składaniu wniosku).

DOKUMENTY - KRYTERIUM II ETAPU:

1) Oświadczenie o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego - (Załącznik Nr 5).

2) Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica (prawnego opiekuna) lub rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym - (Załącznik Nr 6).

3) Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata - (Załącznik Nr 7),

4) Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły podstawowej przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny - (Załącznik Nr 8),

5) Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - (Załącznik Nr 9)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA WOLNE MIEJSCA

14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

L.p.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.04.2020 r.-24.04.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe.

27.04.2020 r.-28.04.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29.04.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

30.04.2020 r.-07.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.05.2020 r.

Do postępowania uzupełniającego niniejsze zasady rekrutacji stosuje się odpowiednio.

TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 - Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - wielodzietność rodziny kandydata.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem prawnym).

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), rodzica (prawnego opiekuna, rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu/ prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej/ studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym.

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w pobliżu przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ innej formy wychowania przedszkolnego/ szkoły.

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ inna forma wychowania przedszkolnego/ szkoły.

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim/wsparciem asystenta rodziny.

Załącznik Nr 10 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka. (Uwaga: składane dopiero po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego).

Burmistrz

mgr Leszek Świder

Zasady odpłatności

-Uchwała Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie ustalenia wysokości opłat świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Gminie Rabka Zdrój - pobierz (PDF)

 

 

Szanowni Rodzice wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wykraczający ponad podstawę programową można dokonywać w następujący sposób:

 

  • Przelewem na konto przedszkola nr 02 1020 3466 0000 9902 0065 4137

 

w tytule podając: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonuje się wpłaty.

 

  • w Kasie Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju przy ul. Parkowej 2-codziennie
    w godzinach od 8.00 do 15.00
  • u Dyrektora w godzinach pracy przedszkola